Untitled Document
             
             
               
               
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
             
             
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ThaiCreate.Com Ajax Tutorial

สนทนา วสส.อุบลฯ


ชื่อ ข้อความ
 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
©Copyright2009
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

187 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วาิรินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
โทร.(045) 288-037-40
แฟ๊กซ์ (045) 288-044
 
กลุ่มงานบริการวิชาการ
 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ
ดร. กฤษณา     วุฒิสินธ์      
วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ
                ทำหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชา กำหนดนโยบาย วางแผน บริหารจัดการแผนงาน / โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัดหลัก ของแผนพัฒนาวทยาลัยฯ และแผนปฏิบัติงานประจำปีของกลุ่มงานบริการวิชาการ ประสานงาน ให้คำปรึกษากำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในกลุ่มงานบริการวิชาการ ให้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการดำเนินงานแก่ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และดำเนินการในงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
ดร. กฤษณา     วุฒิสินธ์      
วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ดร. กฤษณา     วุฒิสินธ์      
วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ภก.สมคิด     บรรสุทธี      
เภสัชกรชำนาญการ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
นาย ศุภพิพัฒ     ผลหาญ      
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
นางสาว จำเนียร     บุญจันสี      
คนครัว
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ธุรการกลุ่มงานบริการวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริการสุขภาพและสาธารณสุขสาธิต
ทพ. โมฮัล     สกภูเขียว      
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ฝ่ายบริการสุขภาพและสาธารณสุขสาธิต
นาง นุชจรินทร์     แก่นบุปผา      
วิทยาจารย์ชำนาญการ
ฝ่ายบริการสุขภาพและสาธารณสุขสาธิต
ภญ. วราภรณ์     ภิรมย์ไกรภักดิ์      
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
ฝ่ายบริการสุขภาพและสาธารณสุขสาธิต
พ. ศุภชัย     ยาณะเรือง      
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริการสุขภาพและสาธารณสุขสาธิต
นาง บัวสอน     กนกหงศ์      
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ฝ่ายบริการสุขภาพและสาธารณสุขสาธิต
นาง อัญชลี     พลังสระน้อย      
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ฝ่ายบริการสุขภาพและสาธารณสุขสาธิต
นาย สมพงษ์     คูณสวัสดิ์      
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ฝ่ายบริการสุขภาพและสาธารณสุขสาธิต
ทพ. ไพรทูล     มุระภา      
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
ฝ่ายบริการสุขภาพและสาธารณสุขสาธิต
          

ฝ่ายบริการสุขภาพและสาธารณสุขสาธิต
นาย นัฐธี     แฝงพงศ์      
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ฝ่ายบริการสุขภาพและสาธารณสุขสาธิต
นางสาว รัศมี     อารีเหลือ      
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ฝ่ายบริการสุขภาพและสาธารณสุขสาธิต
หัวหน้าศูนย์ศึกษา / ศูนย์การเรียนรู้
นาง ศุทธินี     วัฒนกูล      
วิทยาจารย์ชำนาญการ
ศูนย์ศึกษา / ศูนย์การเรียนรู้
หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
นาง ศุทธินี     วัฒนกูล      
วิทยาจารย์ชำนาญการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์