ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

อื่น ๆ


ปฏิทินกิจกรรมยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
คำค้น:
ปรัชญา
            วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่กอร์ปด้วยความรู้ ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ทางการสาธารณสุขไปปฏิบัติ งาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของสังคมอย่างมีคุณภาพ
     
วิสัยทัศน์
             เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข บริการวิชาการ ผสานภาคีเครือข่ายธำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม
     
พันธกิจ
             1. พัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
            
2. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
            
3. สร้างองค์ความรู้และการบริการวิชาการด้านสุขภาพ
            
4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
 
ค่านิยมในองค์กร
             ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจสามัคคี ทำดีเพื่อองค์กร
 
 
 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Ma..
เภสัชวิทยา: เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกห..
การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย ..
วิทยา ศรีดาม..
กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ..
เมธี วงศ์ศิริ..
การบูรณะฟันในเด็ก / เข็มพร กิจสหวง..
เข็มพร กิจสหวง..
จิตวิทยาสุขภาพ = Health psychology..
สุรีย์ กาญจนวง..

วัสดุฯแนะนำ

เว็บไซต์น่าสนใจ
เว็บหนังสือพิมพ์
:)เดลินิวส์
:(ไทยรัฐ
:Dกรุงเทพธุรกิจ
:Pข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ผู้จัดการ
มติชน
สยามกีฬา
;(ไทยโฟสต์
The Nation

สถานีโทรทัศน์
Tv3
Tv5
Tv7
Tv9
Tv11
Tv
UBc
TGn
A-Time
IE Cyber


เคล็ดลับน่ารู้


 Copyright 2014. All Rights Reserved.