วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวังอุบลราชธานี
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวังอุบลราชธานี
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวังอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ
นายภรต โทนแก้ว
เมนูหลัก
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผุ้ใช้
รหัสผ่าน
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย
CINAHL Plus and MEDLINE
ข่าวประชาสัมพันธ์
-  เรื่อง ขอเชิญส่งเอกสารโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน 2014-09-30
-  คู่มือการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนปลอดบุหรี่ 2014-09-17
-  คู่มือการดูแลสุขภาพในช่องปาก ฟัน และเหงือก 2014-09-10
-  ประกาศรายชื่อนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้องมารายงานตัว ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557‏ 2014-07-31
-  ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระบบสอบกลาง(Admission) รอบที่ 2 2014-07-30
-  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบสัมภาษณ์) 2014-07-25
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบกลาง (Admission) รอบที่ 2 2014-07-16
-  รายชื่อนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (Admission) รอบที่ 1 2014-07-16
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบกลาง (Admission) รอบที่ 1 2014-07-10
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2557 สถานที่ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 2014-07-03
-  เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2557‏ 2014-05-22
-  ขอประชาสัมพันธ์การประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 2014-04-03
ข่าวนักศึกษา
-  กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 2014-07-22
-  ประกาศ ข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา 2014-07-22
-  ค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมมา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 2014-07-21
-  ประกาศ ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 เตรียมความพร้อมวันรายงานตัว 2014-07-16
-  แจ้งนักศึกษา เรื่อง ปรับแผนการนิเทศ 2014-04-28
-  ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2556 2013-05-30
-  คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2013-02-28
-  ข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริงยธรรม สำหรับนักศึกษา 2013-02-28
-  แบบฟอร์มการผ่อนผันทหาร 2013-02-28
-  ประกาศ ข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา (29/01/56) 2013-02-28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2014-10-01
-  สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 2014-09-26
-  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2014-09-03
-  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2014-08-29
-  สอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2014-08-20
-  สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2014-08-08
-  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 ตู้) 2014-03-04
-  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2014-02-21
-  ประกาศผู้ได้รับเลือกการสอบจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพร้อมแฟลตพักอาศัย 2013-11-12
-  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาการสอบจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพร้อมแฟลตพักอาศัย 2013-11-11
-  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพร้อมแฟลตพักอาศัย 2013-10-29
-  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 2013-10-03
ข่าวประกาศรับสมัคร
-  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ และสอบปฎิบัติ 2014-09-04
-  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย โอน ให้ดำรงตำแหน่งวิทยาจารย์ชำนาญการ (ด้านการสอน) 2014-08-08
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรงสาธารณสุข‏ 2013-08-23
-  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ พกส.‏ 2013-08-19
ข่าวการอบรมสัมนา
-  เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ส่งโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 2014-09-17
-  เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล (กระทวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศฯ ประจำปี ๒๕๕๗ 2014-09-17
-  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 2013-09-05
ข่าวอาจารย์ เจ้าหน้าที่
-  รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report 2556 2014-10-10
-  ยกร่างประเมิน PA ปี งบประมาณ 2557 2013-12-25

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นจากเครื่อข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ท่านคือ

๑. ผู้อำนวยการวัทยาลัย (นายภรต โทนแก้ว) ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ระดับผู้บริหาร
๒. อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ด้านวิชาการ


ภาพกิจกรรมล่าสุด
สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในระบบรับกลาง(admission)
โครงการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขด้านการวิจัยทางระบาดวิทยาเขตบริการสุขภาพที่10
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอิสาน ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document

©Copyright2013 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน ธร จังหวัดอุบลราชธานี
187 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วาิรินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร.(045) 28 8-037-40
แฟ๊กซ์ (045) 288-044 e-mail : scphub@pi.ac.th