วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี
เมนูหลัก
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย
CINAHL Plus and MEDLINE
ให้ทดลองใช้ถึง 31 ธค.2557
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประจำเดือนธันวาคม
http://www.hitwebcounter.com/

ข่าวประชาสัมพันธ์
-  ประกาศรายชื่อตัวสำรองทดแทนตัวจริง รอบที่ 2 2015-12-30
-  ประกาศรายชื่อตัวสำรองทดแทนตัวจริงระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 2015-12-25
-  รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 2015-12-16
-  รายละเอียดการชําระค่าบํารุงการศึกษาของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ 2015-12-04
ข่าวนักศึกษา
-  โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 2015-12-11
-  หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 2015-09-24
-  ประกาศ ข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา 2014-07-22
-  คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2013-02-28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-  เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2015-11-25
-  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 2015-11-16
-  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2015-05-21
-  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2015-04-30
ข่าวประกาศรับสมัคร
-  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 2015-08-24
-  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2015-07-27
-  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่๒ 2015-07-20
-  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งวิทยาจารย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ 2015-07-10
ข่าวการอบรมสัมนา
-  เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ส่งโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 2014-09-17
-  เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล (กระทวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศฯ ประจำปี ๒๕๕๗ 2014-09-17
-  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 2013-09-05
ข่าวอาจารย์ เจ้าหน้าที่
-  แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 2015-10-09
-  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบ 12 เดือน) 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 2015-09-25
-  รายชื่อผู้ที่ได้รับขึ้นทะเบียนของ สบช 2015-08-03
-  รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2015-07-16

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นจากเครื่อข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ท่านคือ

๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัย (นายภรต โทนแก้ว) ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ระดับผู้บริหาร
๒. อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ด้านวิชาการวีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document

©Copyright2013 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
187 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วาิรินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร.(045) 28 8-037-40
แฟ๊กซ์ (045) 288-044 e-mail : scphub@scphub.ac.th