วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ
นายภรต โทนแก้ว
เมนูหลัก
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย
CINAHL Plus and MEDLINE
ให้ทดลองใช้ถึง 31 ธค.2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ 2015-04-17
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ 2015-04-07
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบตรง(รอบที่ 3) ปีการศึกษา 2558 2015-04-03
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบตรง(รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 2015-03-27
ข่าวนักศึกษา
-  ประกาศ ข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา 2014-07-22
-  คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2013-02-28
-  ข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริงยธรรม สำหรับนักศึกษา 2013-02-28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2015-03-13
-  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2014-12-29
-  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี ๒๕๕๘ 2014-10-27
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี ๒๕๕๘ 2014-10-27
ข่าวประกาศรับสมัคร
-  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ‏ 2015-04-17
-  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2015-01-26
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 2015-01-20
-  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2014-12-26
ข่าวการอบรมสัมนา
-  เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ส่งโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 2014-09-17
-  เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล (กระทวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศฯ ประจำปี ๒๕๕๗ 2014-09-17
-  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 2013-09-05
ข่าวอาจารย์ เจ้าหน้าที่
-  คำรับรองการปฏิบัติราชการของวิทยาลัย ประจำปี 2558 2015-04-01
-  มคอ.ดร.มณฑาทิพย์ 2015-03-25
-  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับปีการศึกษา 2557 (มีนาคม 2558) ฉบับแก้ไข วันที่ 23 มีนาคม 2558 2015-03-25
-  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 2015-02-11

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นจากเครื่อข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ท่านคือ

๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัย (นายภรต โทนแก้ว) ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ระดับผู้บริหาร
๒. อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ด้านวิชาการวีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document

©Copyright2013 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน ธร จังหวัดอุบลราชธานี
187 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วาิรินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร.(045) 28 8-037-40
แฟ๊กซ์ (045) 288-044 e-mail : scphub@pi.ac.th