วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวังอุบลราชธานี
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวังอุบลราชธานี
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวังอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ
นายภรต โทนแก้ว
เมนูหลัก
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผุ้ใช้
รหัสผ่าน
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย
CINAHL Plus and MEDLINE
ให้ทดลองใช้ถึง 31 ธค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
-  กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 7 และงานสปอร์ตไนท์ 2014-11-26
-  การสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 2014-10-24
-  เรื่อง ขอเชิญส่งเอกสารโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน 2014-09-30
-  คู่มือการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนปลอดบุหรี่ 2014-09-17
ข่าวนักศึกษา
-  ประกาศ ข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา 2014-07-22
-  คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2013-02-28
-  ข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริงยธรรม สำหรับนักศึกษา 2013-02-28
-  แบบฟอร์มการผ่อนผันทหาร 2013-02-28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี ๒๕๕๘ 2014-10-27
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี ๒๕๕๘ 2014-10-27
-  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ปี ๒๕๕๘ 2014-10-27
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ปี ๒๕๕๘ 2014-10-27
ข่าวประกาศรับสมัคร
-  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2014-11-27
-  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ และสอบปฎิบัติ 2014-09-04
-  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย โอน ให้ดำรงตำแหน่งวิทยาจารย์ชำนาญการ (ด้านการสอน) 2014-08-08
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรงสาธารณสุข‏ 2013-08-23
ข่าวการอบรมสัมนา
-  เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ส่งโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 2014-09-17
-  เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล (กระทวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศฯ ประจำปี ๒๕๕๗ 2014-09-17
-  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 2013-09-05
ข่าวอาจารย์ เจ้าหน้าที่
-  แบบฟอร์ม - ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2014-11-25
-  สบช.ประชาสัมพันธ์แจ้งเปิดการทดลองใช้ฐานข้อมูล CINAHL Complete ให้ทดลองใช้ถึง 31 ธค.2557 2014-10-27
-  ร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557) 2014-10-22
-  รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report 2556 2014-10-10

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นจากเครื่อข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ท่านคือ

๑. ผู้อำนวยการวัทยาลัย (นายภรต โทนแก้ว) ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ระดับผู้บริหาร
๒. อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ด้านวิชาการวีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document

©Copyright2013 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน ธร จังหวัดอุบลราชธานี
187 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วาิรินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร.(045) 28 8-037-40
แฟ๊กซ์ (045) 288-044 e-mail : scphub@pi.ac.th