วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี
เมนูหลัก
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย
CINAHL Plus and MEDLINE
ให้ทดลองใช้ถึง 31 ธค.2557
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประจำเดือนธันวาคม
http://www.hitwebcounter.com/

ข่าวประชาสัมพันธ์
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพิ่มเติมรอบที่ ๒ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบกลาง (Admissions) 2016-08-06
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพิ่มเติมรอบที่ ๒ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบกลาง (Admissions) 2016-08-05
-  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ตามโครงการร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข
เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 2016-07-29
-  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบเรียกเพิ่มเติม ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักศูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมชนก ระบบสอบกลาง (Admissions)
ประจำปีการศึกษา 2559 2016-07-15
ข่าวนักศึกษา
-  ยังไม่มีข่าวนักศึกษาในรอบเดือนนี้

2016-06-01
-  โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
2016-02-25
-  ประกาศ ข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา 2014-07-22
-  คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2013-02-28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-  ตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารอำนวยการ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบลงทุน เพิ่มเติม 2016-06-13
-  ยังไม่มีข่าวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนนี้ 2016-04-08
-  เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2016-02-25
-  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 2016-02-25
ข่าวประกาศรับสมัคร
-  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 2016-02-25
-  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2016-02-25
-  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่๒ 2016-02-25
-  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งวิทยาจารย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ 2016-02-25
ข่าวการอบรมสัมนา
-  เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ส่งโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 2014-09-17
-  เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล (กระทวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศฯ ประจำปี ๒๕๕๗ 2014-09-17
-  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 2013-09-05
ข่าวอาจารย์ เจ้าหน้าที่
-  แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 2016-02-25
-  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบ 12 เดือน) 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 2016-02-25
-  รายชื่อผู้ที่ได้รับขึ้นทะเบียนของ สบช 2016-02-25
-  รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2016-02-25

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นจากเครื่อข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ท่านคือ

๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัย (นายภรต โทนแก้ว) ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ระดับผู้บริหาร
๒. อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ด้านวิชาการวีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document

©Copyright2013 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
187 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วาิรินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร.(045) 28 8-037-40
แฟ๊กซ์ (045) 288-044 e-mail : scphub@scphub.ac.th