วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวังอุบลราชธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวังอุบลราชธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวังอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ
เมนูหลัก
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผุ้ใช้
รหัสผ่าน
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย
CINAHL Plus and MEDLINE
ข่าวประชาสัมพันธ์
-  สิ่งที่ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ควรรู้  หลักฐานที่ผู้สมัครต้องแสดงในวันเข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์  23 เมษายน 2557 2014-04-18
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ (ระบบสอบตรง) 2557 2014-04-17
-  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยสำหรับสถาบันการศึกษาภายใต้หลักสูตรของ WHO 2014-04-03
-  ขอประชาสัมพันธ์การประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 2014-04-03
-  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557 2014-03-31
-  ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ 2014-03-04
-  กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิผลการเรียนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา 2013-12-11
-  ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิผลการเรียนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา 2013-11-29
-  ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ 2013-08-07
-  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการ พัฒนาระบบความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย 2013-07-09
ข่าวนักศึกษา
-  ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2556 2013-05-30
-  คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2013-02-28
-  ข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริงยธรรม สำหรับนักศึกษา 2013-02-28
-  แบบฟอร์มการผ่อนผันทหาร 2013-02-28
-  ประกาศ ข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา (29/01/56) 2013-02-28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการสอบราคา ตู้สาขา 2014-03-18
-  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา (ตู้สาขาโทรศัพท์) 2014-03-18
-  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 ตู้) 2014-03-04
-  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2014-02-21
-  ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอราคาการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2014-02-19
-  สอบราคา (เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้งและเดินสาย จำนวน 10 ชุด‏ 2014-02-06
-  ประกาศผู้ได้รับเลือกการสอบจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพร้อมแฟลตพักอาศัย 2013-11-12
-  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาการสอบจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพร้อมแฟลตพักอาศัย 2013-11-11
-  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพร้อมแฟลตพักอาศัย 2013-10-29
-  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 2013-10-03
-  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาการสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 2013-10-03
-  ประกาศผู้ได้รับเลือกการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2013-09-26
-  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2013-09-26
-  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ 2013-09-25
-  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 5 รายการ 2013-09-25
-  ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 2013-09-19
-  สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร‏ 2013-09-16
-  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ 2013-09-11
-  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 6 ประกาศ 2013-08-13
ข่าวประกาศรับสมัคร
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรงสาธารณสุข‏ 2013-08-23
-  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ พกส.‏ 2013-08-19
ข่าวการอบรมสัมนา
-  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 2013-09-05
ข่าวอาจารย์ เจ้าหน้าที่
-  ยกร่างประเมิน PA ปี งบประมาณ 2557 2013-12-25
วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document

©Copyright2013 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน ธร จังหวัดอุบลราชธานี
187 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วาิรินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร.(045) 28 8-037-40
แฟ๊กซ์ (045) 288-044 e-mail : scphub@pi.ac.th