วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ
นายภรต โทนแก้ว
เมนูหลัก
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย
CINAHL Plus and MEDLINE
ให้ทดลองใช้ถึง 31 ธค.2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย และเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในวิทยาลัยสังกัด สบช. (กลุ่มพิเศษ)ปีการศึกษา 2558 2015-08-12
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบกลาง 2558 รอบที่ 4 2015-08-10
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบกลาง(Admissions) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2558 2015-08-05
-  ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระบบสอบกลาง(Admissions) รอบที่ 1-3 สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 2015-08-01
ข่าวนักศึกษา
-  หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 2015-09-24
-  ประกาศ ข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา 2014-07-22
-  คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2013-02-28
-  ข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริงยธรรม สำหรับนักศึกษา 2013-02-28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2015-05-21
-  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2015-04-30
-  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2015-03-13
-  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2014-12-29
ข่าวประกาศรับสมัคร
-  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 2015-08-24
-  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2015-07-27
-  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่๒ 2015-07-20
-  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งวิทยาจารย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ 2015-07-10
ข่าวการอบรมสัมนา
-  เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ส่งโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 2014-09-17
-  เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล (กระทวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศฯ ประจำปี ๒๕๕๗ 2014-09-17
-  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 2013-09-05
ข่าวอาจารย์ เจ้าหน้าที่
-  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบ 12 เดือน) 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 2015-09-25
-  รายชื่อผู้ที่ได้รับขึ้นทะเบียนของ สบช 2015-08-03
-  รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2015-07-16
-  เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 2015-06-11

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นจากเครื่อข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ท่านคือ

๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัย (นายภรต โทนแก้ว) ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ระดับผู้บริหาร
๒. อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ด้านวิชาการวีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document

©Copyright2013 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน ธร จังหวัดอุบลราชธานี
187 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วาิรินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร.(045) 28 8-037-40
แฟ๊กซ์ (045) 288-044 e-mail : scphub@pi.ac.th