วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวังอุบลราชธานี
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวังอุบลราชธานี
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวังอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ
นายภรต โทนแก้ว
เมนูหลัก
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย
CINAHL Plus and MEDLINE
ให้ทดลองใช้ถึง 31 ธค.2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบตรง(รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2558‏ 2015-03-04
-  ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ระบบสอบตรง) 2015-01-06
-  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ระบบสอบตรง) 2015-01-05
-  การสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 2014-10-24
ข่าวนักศึกษา
-  ประกาศ ข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา 2014-07-22
-  คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2013-02-28
-  ข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริงยธรรม สำหรับนักศึกษา 2013-02-28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2014-12-29
-  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี ๒๕๕๘ 2014-10-27
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี ๒๕๕๘ 2014-10-27
-  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ปี ๒๕๕๘ 2014-10-27
ข่าวประกาศรับสมัคร
-  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2015-01-26
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 2015-01-20
-  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2014-12-26
-  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ และสอบปฎิบัติ 2014-09-04
ข่าวการอบรมสัมนา
-  เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ส่งโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 2014-09-17
-  เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล (กระทวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศฯ ประจำปี ๒๕๕๗ 2014-09-17
-  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 2013-09-05
ข่าวอาจารย์ เจ้าหน้าที่
-  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 2015-02-11
-  คู่มือการประกนคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557‏ 2015-02-09
-  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556‏ 2015-02-09
-  ร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557) 2014-10-22

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นจากเครื่อข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ท่านคือ

๑. ผู้อำนวยการวัทยาลัย (นายภรต โทนแก้ว) ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ระดับผู้บริหาร
๒. อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ด้านวิชาการ