แบบทดสอบหลังเรียนเนื้อหาที่ 1 เรื่อง "น้ำ"
 
1. ประโยชน์ของน้ำต่อร่างกายมนุษย์คือ ?

เป็นส่วนประกอบสำคัญของเนื่อเยื่อ
เป็นตัวกลางในการลำเลียงหรือถ่ายเทสารอาหารและของเสียในร่างกาย
รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่
ถูกทุกข้อ

2.น้ำฝนที่ตกบริเวณใด น่าจะมีความสะอาด บริสุทธ์มากที่สุด ?

บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
บริเวณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมาบตาพุด จังหวัดระยอง

3.สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการปนเปื้อนของน้ำฝนคือข้อใด ?

ภาชนะที่รองรับน้ำฝน
ภาชนะเก็บกักน้ำฝน
สภาพบรรยากาศขณะฝนตก
ถูกทุกข้อ

4.ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว ?

70
28
20
75

5.โรคติดต่อที่มีน้ำเป็นสื่อคือ ?

อุจจาระร่วง
วัณโรค
ไวรัสตับอักเสบ เอ
ถูกทุกข้อ

6.ข้อใดถูกต้อง ?

น้ำใต้ดินมักมีค่าความขุ่นต่ำ
น้ำในแม่น้ำลำคลองมักเจือปนด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ
น้ำใต้ดินมักเจือปนด้วยจุลินทรีย์เป็นจำนวนมาก
น้ำผิวดินมักมีความขุ่นน้อยกว่าน้ำใต้ดิน

7.คุณค่าของน้ำทางนิเวศน์วิทยา (Ecological value) ได้แก่ ?

ได้แก่คุณค่าของแหล่งน้ำเมื่อมนุษย์นำเอามาใช้ประโยชน์ ทั้งในครัวเรือน ในอุตสาหกรรม ในการเกษตร หรือใช้เป็นแหล่งพลังงาน
คุณค่าของแหล่งน้ำ ในอันที่จะถูก นำมาใช้เป็นแหล่งรองรับของเสียอันเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
   เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ    เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนเป็นองค์ประกอบที่สร้างความสุนทรีย์ให้กับสิ่งแวดล้อม
ถูกทุกข้อ

8.องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การจัดการคุณภาพน้ำคือ ?

มาตรฐานทางวิชาการ
ลักษณะของลำน้ำตามธรรมชาติ
ความร่วมมือของชุมชนรอบ ๆ แหล่งน้ำในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ถูกทุกข้อ

9.ความหมายของ "น้ำสะอาด" ในที่นี้ ข้อใดถูกต้อง ?

ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส
ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีแร่ธาตุหรือสารพิษ
ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีแร่ธาตุหรือสารพิษเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดสำหรับการอุปโภคบริโภค
คุณสมบัติแบบน้ำกลั่น

10."ฝนกรด" มีโอกาสพบในบริเวณใดมากที่สุด ?

บริเวณโรงงานโม่หิน
บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน
บริเวณโรงงานฟอกหนัง
บริเวณโรงงานผลิตน้ำกรด

="">

 

เมื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจคำตอบผ่านตามเกณฑ์ถูกอย่างน้อย 8 ข้อ ให้ศึกษาเนื้อหาที่ 2 ต่อไป
หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ให้ศึกษาเนื้อหาอีกครั้ง